Maria Krawczyńska
Dyrektor Biura CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Maria Krawczyńska, Dyrektor Biura CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w BNP Paribas Bank Polska S.A., opowiada o odpowiedzialności sektora finansowego za przyszłość planety.

W jaki sposób banki mogą realnie pokazywać swoją odpowiedzialność za środowisko?

Banki są instytucjami zaufania publicznego, na których ciąży ogromna odpowiedzialność. W Banku BNP Paribas jesteśmy świadomi, że kluczowe zobowiązanie, jakie ludzkość ma do spłaty, to te wobec naszej planety. Niestety, dług ekologiczny wciąż drastycznie wzrasta.  Dynamika zmian klimatycznych, które zagrażają życiu na planecie jest ogromna, dlatego  konieczne są szybkie i zdecydowane działania. O ochronie środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu nie wystarczy już tylko mówić. Ekologia nie może pozostać domeną aktywistów i naukowców bijących na alarm. Świat biznesu ma wyjątkowo ważną rolę w procesie przeciwdziałania zmianom klimatu. Instytucje finansowe powinny stale rozwijać i dopasowywać do zmieniających się potrzeb ofertę proekologicznych produktów i usług, m.in. wspierających transformację energetyczną, innowacje pro-środowiskowe czy odpowiedzialne zarządzanie odpadami. Sektor finansowy zobowiązany jest skrupulatnie oceniać  finansowane projekty pod kątem czynników ESG, czyli zgodności oraz wpływu na środowisko naturalne i społeczeństwo. Niezwykle istotne jest analizowanie wyzwań klimatycznych, a w efekcie ograniczanie udziału w branżach uznanych za szczególnie szkodliwe i niezgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym Celami Zrównoważonego Rozwoju ogłoszonymi przez ONZ w 2015 roku. Jestem przekonana, że instytucje finansowe będą coraz uważniej obserwowały rzeczywistość „klimatyczną” i dostosowywały swoje strategiczne działania do wyzwań, przed którymi stoi świat. Stabilny rozwój gospodarczy możliwy jest tylko wtedy, gdy oprócz zabiegania o wynik finansowy dbamy o poprawę jakości życia w społeczeństwie oraz poszanowanie środowiska naturalnego, a rolą instytucji finansowych jest wspieranie rozwoju gospodarczego.

W jaki sposób przebiega u Państwa proces odchodzenia od finansowania inwestycji, które mogą prowadzić do niszczenia przyrody?

Bank BNP Paribas jako odpowiedzialna instytucja finansowa od lat świadomie ogranicza swój udział w branżach powszechnie uznanych za szkodliwe i niezgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju. Grupa BNP Paribas już w 2011 r. wskazała przeciwdziałanie zmianom klimatu jako jedno z kluczowych zobowiązań. W Polsce od 2015 roku Bank BNP Paribas wychodzi z finansowania sektora energetyki węglowej i nie udziela nowego finansowania grupom energetycznym opartym na energii pochodzącej z węgla. Zaostrzając kolejno regulacje w tym zakresie w roku 2017 podjęto decyzję o zaprzestaniu finansowania wszelkich projektów budowy nowych elektrowni węglowych i kopalni węgla energetycznego, a także o wspieraniu tylko takich przedsiębiorstw z sektora energetyki węglowej, które są aktywnie zaangażowane w przechodzenie na inne źródła energii. Bank BNP Paribas był jednym z pierwszych banków w Polsce, które rozpoczęły proces wyjścia z finansowania energetyki węglowej.

Sądzę, że rozpatrywanie inwestycji jedynie pod kątem finansowym jest krótkowzroczne, należy analizować również aspekt wpływu społecznego i środowiskowego. Jako BNP Paribas jesteśmy świadomi wyzwań środowiskowych, stojących przed wszystkimi – obywatelami, instytucjami, firmami czy organizacjami społecznymi. Zmiany klimatu dotykają wszystkich. Przyszłość planety to nasza przyszłość – klientów, pracowników, ich rodzin. Dlatego ograniczając zyski finansowe dziś, wspieramy stabilną i bezpieczną przyszłość kolejnych pokoleń.

Podczas szczytu klimatycznego ONZ – COP24 w grudniu 2018 r. w Katowicach, pięć wiodących globalnych banków, w tym BNP Paribas, podjęło wspólne zobowiązanie dostosowania swoich portfeli kredytowych do globalnych celów klimatycznych. Tym samym wspólnie wesprzemy cel opisany w art. 21 c porozumienia paryskiego brzmiący: „Uzgadnianie przepływów finansowych ze ścieżką prowadzącą do niskiej emisji gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego na zmiany klimatyczne”. W ramach realizacji tego celu, BNP Paribas dodatkowo opracował spójną politykę dotyczącą produktów i usług finansowych dla przemysłów naftowego i gazowniczego w zakresie niekonwencjonalnej ropy naftowej i gazu, wykluczając tym samym finansowanie projektów z zakresu poszukiwania i wydobycia niekonwencjonalnych zasobów ropy i gazu.

Dodatkowo Grupa BNP Paribas zobowiązała się, by do końca 2030 roku doprowadzić do zakończenia współpracy z klientami zajmującymi się produkcją energii elektrycznej z węgla oraz zaprzestania nawiązywania współpracy z nowymi klientami, jeżeli działalność związana z węglem generuje ponad 25% ich przychodów. W 2019 roku Grupa BNP Paribas zadeklarowała, iż zwiększy wsparcie na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii. W związku z tym określono nowy cel finansowy na poziomie 18 mld euro do 2021 roku.

Bank BNP Paribas mając na względzie odpowiedzialne finansowanie inwestycji monitoruje poziom ryzyka środowiskowego, społecznego oraz związanego z ładem korporacyjnym (ESG – environmental, social and governance) u wszystkich swoich klientów. Dodatkowo, jako część Grupy BNP Paribas, Bank zwraca szczególną uwagę na finansowanie sektorów uznanych za szczególnie wrażliwe pod kątem ryzyka ESG. W tym celu wyróżniono dziewięć sektorów, w których wprowadzono Polityki CSR – definiujące szczególne wymogi wobec działających w nich klientów.

Ponadto, Grupa BNP Paribas od 2017, a Bank BNP Paribas w Polsce od 2018, nie finansuje sektora tytoniu. Dodatkowo od 2020 roku Bank BNP Paribas zaprzestał finansowania sektora chowu i hodowli zwierząt futerkowych, realizując ograniczenia stopniowo wdrażane od 2017 roku.

Czy planują Państwo prowadzenie działań, bezpośrednio dedykowanych ochronie różnorodności biologicznej?

Grupa BNP Paribas w 2011 roku za kluczowy priorytet uznała działania wokół  zapobiegania zmianom  klimatu i podjęła zobowiązanie do rozszerzenia działań na rzecz różnorodności biologicznej, wody, powietrza, zasobów naturalnych i gospodarki o obiegu zamkniętym. Obecnie Grupa BNP Paribas pracuje nad dodatkowymi wytycznymi i regulacjami wspierajacymi działania na rzecz bioróżnorodności we wszystkich krajach działalności.

Bank BNP Paribas od lat angażował się w działania proekologiczne na rzecz minimalizowania wpływu działalności operacyjnej na środowisko naturalne oraz przeciwdziałania zmianom klimatu. Ochrona bioróżnorodności to jeden z tematów, który poruszamy w naszych działaniach.

W kwietniu 2019 roku zainaugurowaliśmy Program Bank Zielonych Zmian, który agreguje wszystkie dotychczasowe działania organizacji na rzecz wspierania działań proklimatycznych. Program składa się z nieustannego rozwijania oferty proekologicznych produktów i usług, wdrażania tak zwanych „eko-usprawnień”, czyli rozwiązań minimalizujących wpływ działalności operacyjnej Banku na środowisko naturalne oraz z wewnętrznej kampanii edukacyjnej kierowanej do wszystkich pracowników Banku oraz promowania sprawiedliwości klimatycznej wśród przedstawicieli branży finansowej oraz szerokiego grona biznesu, naszych klientów i ich bliskich. Eksperci Banku dzielą się wiedzą podczas konferencji i wydarzeń branżowych, promując zrównoważone podejście do finansowania inwestycji.

W pierwszej edycji wewnętrznej kampanii edukacyjnej Bank Zielonych Zmian udział wzięło ponad 2500 pracowników, co stanowi jedną czwartą wszystkich osób zatrudnionych w Banku. To ogromny sukces w procesie budowania i utrwalania eko-postaw. W kwietniu 2020 roku wystartowaliśmy z drugą edycją pod hasłem „Odpowiedzialna konsumpcja i zrównoważony styl życia”. Ponownie zaproszamy naszych pracowników na liczne spotkania i warsztaty, obecnie w wersji online. Dajemy im możliwość sprawdzenia wiedzy z zakresu ekologi w quizach tematycznych, a najakwtyniejszym przekazujemy ekologiczne gadżety, pomagające wdrożyć w życie zasady zero waste.

Nie poprzestajemy na edukowaniu, ale podejmujemy też szereg działań. W 2018 roku w ramach akcji „Załączmy nasze miasta”, pracownicy-wolontariusze Banku BNP Paribas we współpracy z Fundacją Łąka, na osiedlu Jazdów w Warszawie oraz na Błoniach Mogilskich w Krakowie zasiali łąki kwietne. W październiku 2019 roku posiali łąkę w okolicach Centrum Operacyjnego Banku w Rudzie Śląskiej.

We wrześniu 2019 r. we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia oraz pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zorganizowaliśmy akcję #TrashChallenge. Pracownicy wraz z bliskimi wzięli udział w piknikach edukacyjnych mówiących o istocie bioróźnorodności i ochrony przyrody oraz wspólnie posprzątali zanieczyszczone tereny w ośmiu lokalizacjach w Polsce stając się ambasadorami zmian.

Od czerwca 2017 roku na dachu biurowca Centrali Banku przy ul. Kasprzaka w Warszawie w trzech ulach mieszkają pszczoły miodne. W 2019 roku pszczela rodzina rozrosła się. W Rudzie Śląskiej powstała pasieka składająca się z sześciu uli. Pasieki BNP Paribas są wkładem organizacji w zrównoważony ekosystem miejski. Dzięki nim Bank dba o rośliny na pobliskich działkach, w parkach i ogrodach oraz wspiera cenny, gatunek.

Podążając za eko-zaangażowaniem pracowników opracowaliśmy kampanię „Zmiany klimatu kosztują”, w ramach której nie tylko edukowaliśmy na temat zmian klimatu, ale także podjęliśmy się stworzenia Wielkich Ogrodów Tlenowych, które posadzimy na nieużytkach, by oczyszczać powietrze wokół nas. W komunikacji marketingowej zawsze staramy się nieść pozytywny, społeczny przekaz. Reklamy nie powinny wyłącznie sprzedawać, powinny zawierać kompent eduakcyny czy też budujący swiadomość,  by kształotować odpowiedzialne postawy.

Chcąc zwrócić uwagę naszych odbiorców na problem wymierania gatunków, w 2019 roku, wraz z Planetarium Centrum Nauki Kopernik, specjalistami w dziedzinie data science i pasjonatami satelitarnej komunikacji radiowej przełożyliśmy kod genetyczny 24 najbardziej zagrożonych gatunków na postać cyfrową. Następnie wysłaliśmy go drogą radiową w kierunku egzoplanet – miejsc, gdzie potencjalnie może istnieć życie, a nawet obce cywilizacje.

Naszym klientom oferujemy produkty i usługi wspierające „zielone zmiany”. Do dyspozycji klientów z sekotra Food & Agro w 2019 roku oddaliśmy innowacyjną platformę Agronomist.pl.

Portal dostarcza profesjonalną wiedzę i innowacyjne narzędzia wspierające w podejmowaniu kluczowych decyzji rozwojowych, a także wspiera transformację w stronę działalności bardziej zrównoważonej.

Bank jest partnerem organizacji i inicjatyw wspierających ochronę środowiska naturalnego, poszanowania bioróżnorodności i przeciwdziałania zmianom klimatu. Od 2017 roku Bank wspiera Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”. Bank BNP Paribas współpracuje także z  United Nations Global Compact Network Poland, między innymi przy programie „SDG11 – Zrównoważone miasta”. W 2019 roku Bank BNP Paribas dołączył do „Partnerstwa dla klimatu” m. st. Warszawy. Przemek Gdański, Prezes Banku BNP Paribas, jako pierwszy CEO z Polski, poprał inicjatywę „CEO CALL TO ACTION” na rzecz sprawiedliwości klimatycznej, powołaną w maju 2019 roku podczas SDG Summit w Brukseli.

Bank intensywnie współpracuje także z UNEP/GRID-Warszawa - organizatorem kampanii Zielona Wstążka. Jesteśmy członkiem partnerstwa „Razem dla środowiska” na rzecz realizacji środowiskowych celów zrównoważonego rozwoju, inicjatywy Climate Lidership oraz partnerem konkursu Eco-Miasto. Wierzymy, że wspólnie jesteśmy w stanie wiele zdziałać na rzecz ochrony naszej planety i zgodnie z SDGs 17 – budujemy i aktywnie wspieramy partnerstwa wspierające zrównoważony rozwój.